چرا پروانه و چرا بنفش؟

تدبیر:

لازمه‌ی تحول، تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق و صحیح در قالب یک برنامه‌ی بلندمدت و چند ساله است. خصوصا در تدوین برنامه‌ی تحول دیجیتال سازمان با توجه به جامعیت و ظرافت‌های آن، لازم است کلیات و نیز جزئیات بخوبی اندیشیده شود.

تهور:

تحول سخت و گهگاه نفس‌گیر است. انجام برخی تغییرات شجاعت لازم دارد و متقاعد کردن همه‌ی ذینفعان. تول به جسارت و خطرپذیری نیاز دارد. به ازای چیزهایی که در تحول بدست می‌آوریم، چیزهایی را نیز از دست می‌دهیم و انتخاب بین این دو، تهور و جسارت لازم دارد.

ارزش:

در سبک زندگی جدید مردم، منفعت در حال از دست دادن جایگاه خود است و مهفوم ارزش در انتخاب‌های افراد در حال پر رنگ شدن. تحول صرفا مترادف با تغییر نیست، بلکه تغییری است که به خلق ارزش برای سازمان و مشتریان ختم شود.

اصالت:

هیچ برنامه‌ی تحولی نیست که مانند نسخه‌ای واحد برای همه‌ی سازمان‌ها پیچیده شود. برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان‌ها باید مبتنی بر ویژگی‌های خاص هر سازمان و اصیل باشد. 

چرا پروانه و چرا بنفش؟